ਭੁਗਤਾਨ ਢੰਗ

ਕਾਉਇਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ:
ਅਮਰੀਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ:
ਵੀਜ਼ਾ
PayPal:
ਰਾਈ ਦੇ ਕਾਰਡ:
JCB:
ਏਸੀਬੀਬਲ:
ਵੌਫਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ
ਪਤਾ: 95 ਹਾਈ ਸਟ੍ਰੀਟ ਆਫਿਸ ਬੀ ਮਹਾਨ ਮਿਸ਼ੇਡੈਂਨ ਇੰਨਜੈਨਲ ਐਚਪੀਐਕਸ -780
n »¯